فیلم / فیلم کامل مشاجره ظریف و کوچک زاده در مجلس ایران: کوچک زاده، ظریف را خائن خطاب کرد

14:56:14 1394-03-04

دعوای ظریف و کوچک زاده در جلسه غیر علنی مجلس... کوچک زاده، ظریف را خائن خطاب کرد... (یکشنبه 3 خرداد، 24 می)

REALIRAN.net