محسن کدیور: آقای خامنه‌ای زمانی که رهبر شد، نه مرجع بود نه فقیه (ویدئو)

10:32:40 1394-03-16

ولایت فقیه از تئوری تا عمل

REALIRAN.net