بدحجابی و درگیری؛ مردم به ماموران: بی شرف، بی شرف

10:57:00 1390-03-21

مردم در اعتراض به مبارزه با بدحجابی نسبت به نیروهای گشت ارشاد شعارهای «بی شرف» داند.