واکنش زیباکلام به پرچم آمریکا

14:21:24 1395-10-07

صادق زیبا کلام در دانشگاه آزاد مشهد از نرده میره بالا که روی پرچم آمریکا پانذاره