وزارت نیرو از رهاسازی آب به دریاچه ارومیه خودداری می‌کند

16:10:27 1397-03-18

یک مقام ستاد احیای دریاچه ارومیه از وزارت نیرو به دلیل خودداری این وزارتخانه از رهاسازی آب سدها به دریاچه ارومیه انتقاد کرده است.

یک مقام ستاد احیای دریاچه ارومیه از وزارت نیرو به دلیل خودداری این وزارتخانه از رهاسازی آب سدها به دریاچه ارومیه انتقاد کرده است.

 به گزارش ایسنا، مسعود تجریشی گفته جدول وضعیت سدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه نشان می دهد که آب سدها سرریزشده، با این وجود وزارت نیرو از رها سازی آب به این دریاچه خودداری کرده است.

آقای تجریشی افزوده طبق قانون نیاز دریاچه ارومیه اولویت دوم منطقه بعد از شرب است، اما وزارت نیرو نیاززیست محیطی دریاچه را حتی در اولویت آخر هم قرار نداده است.

REALIRAN.net