وجود دو میلیون و ۸۰۰ هزار مصرف کننده «مواد مخدر» در کشور

10:04:25 1397-03-29

پرویز افشار، سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر : در کشور ما براساس آخرین ارزیابی‌هایی که در سال 94 تحت عنوان طرح «ارزیابی سوء مصرف مواد »انجام شد، 2 میلیون و 808 هزار نفر مصرف‌کننده مستمر مواد مخدر هستند؛ البته این به هیچ عنوان به معنای افراد معتاد نیست؛ چرا که اعتیاد با مصرف مواد تعریف متفاوتی دارد. برای نمونه،‌ اعتیاد شاخصه‌هایی مانند وابستگی، افت عملکرد و عوارضی به دنبال دارد که باید در فرد وجود داشته باشد و به معنای اعتیاد تلقی شود.

پرویز افشار، سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر : در کشور ما براساس آخرین ارزیابی‌هایی که در سال 94 تحت عنوان طرح «ارزیابی سوء مصرف مواد »انجام شد، 2 میلیون و 808 هزار نفر مصرف‌کننده مستمر مواد مخدر هستند؛ البته این به هیچ عنوان به معنای افراد معتاد نیست؛ چرا که اعتیاد با مصرف مواد تعریف متفاوتی دارد. برای نمونه،‌ اعتیاد شاخصه‌هایی مانند وابستگی، افت عملکرد و عوارضی به دنبال دارد که باید در فرد وجود داشته باشد و به معنای اعتیاد تلقی شود.

وی تصریح کرد:‌ قطعاً از 2 میلیون و 808 هزار مصرف کننده مواد در کشور، تعدادی معتاد هستند؛ در نتیجه طرح بزرگی با عنوان «ارزیابی میزان اعتیاد» در کشور در دست داریم که نتایج آن بیرون خواهد آمد تا ببینیم از این تعداد چند نفر اعتیاد و وابستگی دارند.

REALIRAN.net