بحران کم آبی در شهرستان مرزی هیرمند

14:27:28 1397-04-08

شهرستان هیرمند در استان سیستان و بلوچستان قرار دارد.

در سال جاری به دلیل اینکه از رودخانه هیرمند آبی وارد انهار منطقه نشده است و اکثرا مشترکین شبکه آب شرب روستایی علاوه بر مصرف خود، دام ها و باغ های خود را هم از طریق این شبکه آبدهی می کنند، این معضل در گرمای شدید هوا، موجب افت فشار و کمبود آب شده است. در حال حاضر با سه دستگاه تانکر سیار به مردم روستاهای شهرستان هیرمند آبرسانی می شود.

شهرستان هیرمند در استان سیستان و بلوچستان قرار دارد.

REALIRAN.net