آخوند نوروزي نماينده مجلس : علت مرگ معترضان در زندان اين است كه به كارهاي شان فكر كردند، دق كردند!

09:31:37 1397-09-19

آخوند نوروزي نماينده مجلس : علت مرگ معترضان در زندان اين است كه به كارهاي شان فكر كردند، دق كردند!